Tất cả đều cần bàn tay chuyên nghiệp của đội ngũ “công nhân vệ sinh công nghiệp”.